Algemene Voorwaarden

 

 

 

 Algemene Voorwaarden voor opdrachtgevers
 

Artikel 1: definities
 


Perfect Touch by Niandy, gevestigd te Tilburg, KvK-nummer 73457949, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.

1.2 De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.


1.3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.

1.4 Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.

2.2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

2.3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen

Artikel 3: Betaling3.1. Nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de afgesproken prijs dient er ten aller tijden vooraf een aanbetaling van 30% voldaan te worden.

3.2. Aanbetaling dient binnen 5 dagen na factuurdatum betaald te zijn.

3.3. Geeft de opdrachtgever voor de afgesproken datum van de event/bruiloft door dat hij/zij niet meer gebruik wilt maken van de diensten van Perfect Touch by Niandy, dan mag dit telefonische, via de app, mail of sms aangegeven worden. 30% aanbetaling wordt NIET terug gestort.

3.4. Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.

3.5. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan

3.6. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

3.7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

3.8. Weigert opdrachtgever medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

 

Artikel 4: Prijzen
 


4.1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigd btw, tenzij anders overeengekomen.

4.2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van aanbieding c.q. het tot stand komen van overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging.


4.3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst van een vaste prijs overeenkomen.

4.4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4.5. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te afwijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hoger prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

 

Artikel 5: Informatieverstrekking door opdrachtgever
 


5.1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor dienstverlener.

5.2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.


5.3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

5.4. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.

5.5. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6: Intrekking opdracht
 


6.1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen.

6.2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.
 


Artikel 7: Uitvoering van de overeenkomst
 


7.1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

7.2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.


7.3. De uitvoering geschiedt in onderling ov erge en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.

7.4. Het is de verantwoordelijk van de opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.


 


Artikel 8: Contractduur opdracht
 


8.1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8.2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen. 
 


Artikel 9: Klachtplicht 
 


9.1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.

9.2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.